De begraafplaats

De begraafplaats bevindt zich aan de noord-westzijde van de kerk. Deze werd in 1818 aangelegd. De plataan vóór het kerkhof en de treurbeuk en treurwilgen op het kerkhof dateren uit de dertiger jaren van de 20e eeuw. Het algemeen reglement en de regeling rond plaatsing van urnen is te vinden bij ´downloads´, elders op deze site (beginpagina).

De begraafplaats

HISTORIE

De begraafplaats dateert van 1818. In de loop der tijd zijn diverse reorganisaties en ruimingen uitgevoerd. Het oudste graf dat momenteel op de begraafplaats zelf is te vinden, is het familiegraf van de familie Uijttewaal. In dit graf zijn 4 familieleden begraven, de eerste in 1906. Het kerkhof is in september 2005 op de lijst van Gemeentelijke Monumenten geplaatst. In het bijzonder geldt dit voor de hoofdstructuur van het kerkhof, het hekwerk, vijf oude grafmonumenten aan de westzijde en de pastoorsgraven aan de oostzijde.

 

PLAATSBEPALING/INDELING

De ingang van de begraafplaats is op enig moment geweest aan de zijde waar nu de parkeerplaats is. Uit die tijd stamt ook de indeling van de begraafplaats. De linkerkant was aan de zijde van de voormalige pastorie tot aan de Groes, de rechterkant aan de zijde van het kerkgebouw.

De scheiding van links en rechts ligt ter hoogte van het pad dat loopt van de parkeerplaats tot aan Het Kruis, in het midden onderbroken door de oude en mooie kapel van de familie de Wijkerslooth de Weerdesteijn.

Na het afbreken van de bakkerij van Kuijer, het plaatsen van hagen en hekwerken en de bouw van de Groes heeft de begraafplaats zijn huidige aangezicht gekregen.

Gelet op het tekort aan ruimte voor nieuwe graven werd eind jaren ’90 een stuk aan de begraafplaats toegevoegd, nog meer richting het kerkgebouw.

 

SOORTEN GRAVEN

 Op de begraafplaats onderkennen we verscheidene soorten graven. Een beschrijving van alle soorten graven vindt u in het Algemeen reglement begraafplaats. We lichten er een aantal toe:

 ¨       De meeste graven zijn dubbele graven, waarin veelal man en vrouw werden begraven. Wanneer de hoogte van de grond toereikend is, dan komen de kisten boven elkaar begraven. Is dit niet het geval, dan kan het zijn dat twee graven naast elkaar gelijk worden gesteld aan een dubbel graf.

¨       De kindergraven zijn apart gesitueerd en te vinden naast de achteringang van de kapel.

¨       De begraafplaats herbergt twee oorlogsgraven, de een staat op naam van ‘Spooner’ en is te vinden op de hoek van de kapel die het dichts bij de ingang ligt, de ander vermeldt de namen van ‘Copier’ en ‘van Dijk’. Dit graf vindt u dichtbij het opbergschuurtje.

¨       Voor het plaatsen van urnen in een urnengraf wordt in de loop van 2005 een voorziening getroffen.

  

GRAFTEKSTEN

Op de grafstenen zijn vele teksten en tekens te vinden, waarbij vaak een relatie met de overledene wordt gelegd. De twee meest voorkomende teksten zijn:

q       Mijn Jezus Barmhartigheid

q       RIP (= Requiesca(n)t in Pace / Hij-zij ruste(n) in vrede)

 

GRAFTEKENS

Het grafteken dat het meest op de grafsteen wordt geplaatst is het ‘Overlijdenskruisje’. Als Christelijk symbool het teken van het einde van het aardse leven (Christus stierf aan het kruis), maar vooral van de overwinning op de dood, door Christus’ opstanding.

Hieronder nog enkele tekens die op onze begraafplaats voorkomen:

 

q       Duif

Naast de algemene betekenis van vrede (de duif is dan veelal voorzien van een palmtak of olijftak) is ze ook het symbool van verzoening. De duif verwijst ook naar eenvoud, onschuld en zuiverheid. In de christelijke traditie is de duif zittend op een grafsteen het symbool van de ziel van de overledene, die krachten verzamelt voor de reis naar de hemel.
Ook is ze het symbool voor de verloste ziel van de overledene.

 

q       XP

Het monogram van Christus. Het monogram is samengesteld uit de Griekse letters X en P, de ‘chi’ en de ‘rho’, die de eerste letters van Christus vormen.
De ovale cirkel, het ei, is het symbool van geboorte en nieuw leven, en is tevens een verwijzing naar de opstanding van Christus.

 

q       Korenaren

De korenaar is het symbool van Christus, het Brood des Levens, maar ook het symbool van de Eucharistie of het Avondmaal.

 

q       Palmtak

De palmtak is het attribuut van de godin van de overwinning, Victoria. Ze symboliseert de overwinning op de dood. In de oudheid werd de palmtak aan atleten gegeven als teken van overwinning en werden koningen en keizers na een overwinning binnengehaald over een weg die bedekt was met palmtakken. De Christenen namen de palmtak over als symbool van hen die gestorven waren en in het bijzonder de martelaren. In de Christelijke kunst was de palmtak het symbool van de overwinning op de dood door en in Christus. In de Rooms-Katholieke liturgie verwijst de palmtak naar de intocht van Jezus in Jeruzalem.

q       Roos

De roos heeft vele betekenissen, die alle te maken hebben met een rein en zondeloos leven. Ze duidt op schoonheid, de navolging van Christus, de liefde en de vergankelijkheid van het leven.
De roos komt op veel grafmonumenten en in rouwadvertenties voor met een gebroken steel, als symbool van een afgebroken leven.
Soms zien we ook een verdorde roos afgebeeld, het symbool van een verwelkt lichaam.
De bloem komt in de symboliek met en zonder doornen aan een steel of aan een tak voor.
In de Christelijke symboliek verwijst de roos naar Maria en het lijden van Christus. Maria wordt ook wel de roos zonder doornen genoemd.
De vijf blaadjes van de roos worden verwijzen in de symboliek naar de vijf wonden van Christus en zijn dan ook het teken van martelaarschap.

 

q       Opengeslagen boek

Het opengeslagen boek duidt op de band van de overledene met de Bijbel, het boek der boeken. Het is tevens een verwijzing naar het boek waarin alle daden opgetekend zijn.
Een vouw in de bladzijde of een boekenlegger geeft meestal aan dat de persoon plotseling overleden is.

 

 

WET- EN REGELGEVING

Voor de begraafplaats is, samen met de parochies van Houten en ’t Goy, een Algemeen Reglement Begraafplaats gemaakt. Het reglement wordt standaard meegezonden wanneer een Akte van begraving of bijzetting wordt afgegeven.

Doen zich situaties voor waarin het reglement niet voorziet, dan is de Wet op de Lijkbezorging van toepassing.

 

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met de beheerder van de begraafplaats.

De beheerder is René van Eijk, te bereiken via telefoonnummer 030-6350156.

Het algemeen reglement en de regeling rond plaatsing van urnen is te vinden bij ´downloads´, elders op deze site (beginpagina).

« VorigeContactLinksNaar Boven

Deze site is gemaakt door www.KerkWeb.com