Beheer

Enkele praktische zaken

Beheer

Administratie

De administratie van de parochianen wordt gevoerd door het secretariaat. Mutaties kunnen doorgegeven worden via het algemene adres van de geloofsgemeenschap.

 

Financiële administratie

Wij streven ernaar om alle betalingen via de bank te laten verlopen. Rekeningen en onkostendeclaraties, voorzien van het bank/gironummer waarop overgemaakt moet worden,

kunnen worden geadresseerd aan penningmeester Janco van Dijk (parochieadres, of brievenbus Lucashuis, of per e-mail, of huisadres). Mocht er behoefte bestaan aan contante betaling per kas, dan kunt u hiervoor ook bij de penningmeester terecht.

 

Misintenties, zielenboek

Wie dat wil kan tegen een vergoeding van  € 8 een misintentie voor een overledene opgeven. Een misintentie voor iemand op of nabij diens sterfdag noemen we jaargedachtenis. De naam van de overledene wordt in het parochieblad vermeld en afgelezen tijdens de viering.

Mocht de viering uitvallen, of mocht er een viering van Woord en communie plaatsvinden, dan wordt de misintentie (ook) op zondag afgelezen. Misintenties kunnen overigens ook intenties zijn uit dankbaarheid, voor een ernstig zieke, voor een bepaald algemeen maatschappelijk goed, of bij gelegenheid van een jubileum.

Ook hebben wij nog het gebruik van het zielenboek. Wie dat wil kan op de datum in het jaar waarop iemand overleed, diens naam in de viering bij de voorbeden laten aflezen. De kosten hiervan bedragen € 2, en opgave kan voor een aantal jaren gebeuren. Vermelding in het

parochieblad vindt niet plaats. Deze intenties kunt u opgeven door een envelop te deponeren in de brievenbus van de parochie (Lucashuis), of per mail naar schalkwijk@pj23.nl.

 

Overlijden

Bij het overlijden van een parochiaan neemt de uitvaartondernemer contact op met het centrale parochiesecretariaat.

Coördinatie binnen de geloofsgemeenschap is in handen van Ria Kruijssen (1313)

 

Parochiezaaltje

Het parochiezaaltje bevindt zich tussen de kerk en de pastorie, en heeft een eigen deur. Het parochiezaaltje wordt in principe niet verhuurd.

Kopij parochieblad Open Venster

Kopij  kan men deponeren in de brievenbus, of per e-mail toezenden.Voor de kopijdata zie het parochieblad.

 

Huur kerkgebouw

De kerk wordt regelmatig voor andere doeleinden gebruikt dan voor de katholieke eredienst. Een enkele keer voor een protestantse, een oecumenische of een algemene gedachtenisviering, maar vaker voor een muzikale bijeenkomst. Het parochiebestuur staat hier positief tegenover, en verleent zijn medewerking waar dat de eredienst niet belemmert. Ook vinden er geluidsopnamen

plaats in de kerk. Voor de geldende tarieven zie de tarievenlijst op de beginpagina onder downloads.

« VorigeContactLinksNaar Boven

Deze site is gemaakt door www.KerkWeb.com