Liturgie en Catechese

Alle werkgroepen van deze sectie

Liturgie en Catechese

GEMENGD KOOR ST. GREGORIUS

Dit koor bestaat al ruim 175 jaar. Het telt zo’n 34 leden, en zingt tijdens de weekendvieringen, afwisselend Nederlandse en Gregoriaanse gezangen. Ook zingt het koor bij uitvaartdiensten en huwelijksvieringen c.q. jubilea. Dirigente is Yvonne Stens en organist is Hans Wegen. Het koor heeft een goede verdeling van de leden in sopranen, alten, tenoren en bassen. Wekelijks wordt er gerepeteerd op de maandagavond. Contactpersoon: Adrie van Dijk (ruimzicht@casema.nl)

 

DAMESKOOR

Het dameskoor komt voort uit het gemengde koor, en is onafhankelijk sinds februari 1983. Het heeft rond de 30 leden, en zingt tijdens weekendvieringen, Nederlandse gezangen. Het koor staat al geruime tijd, nl. sinds september 1988, onder leiding van organist/dirigent Yvonne Stens. Woensdagavond vinden de repetities plaats, in de kerk.

 

Met ingang van 1 januari 2014 zijn het Gemengd Koor en het Dameskoor samengevoegd.

 

SABRAKOOR

Het Sabrakoor werd in 1991 als jongerenkoor opgericht op verzoek van toenmalig pastoor Pierik. Het bestaat uit ± 25 enthousiaste mensen uit ‘t Goy en Schalkwijk en heeft een modern Nederlands- en Engelstalig religieus repertoire. Sabra staat onder leiding van Marc Schaap, en wordt op keyboards begeleid door Alex de Vlieger. Het koor repeteert op maandagavond in het Lucashuis en zingt tijdens weekendvieringen, bij de toediening van het Vormsel, en ook bij huwelijksvieringen.

Contactpersoon: Erianne Smit (eriannesmit@produra.nl).

 

JEUGDKOOR JOY

Sinds tien jaar worden de gezinsvieringen muzikaal ondersteund door een jeugdkoor onder leiding van Lia Puijk, bestaande uit jongeren in de leeftijd van 8 tot ongeveer 16 jaar. Contactpersoon: Lia Puijk (Lia.Puijk@online.nl)

 

KINDERKOOR

Onze geloofsgemeenschap kent een kinderkoor dat ad hoc bijeenkomt en repeteert, onder leiding van Riet Sturkenboom, An de Bruijn en Jopie Uijttewaal. De laatste jaren gebeurt dit voor de kinderviering met Kerstmis en voor de viering van de Eerste H. Communie.

Contactpersoon a.i.: Hans Altenburg (h.altenburg@hetnet.nl)

 

GEZINSVIERINGEN

Op een aantal tijdstippen per jaar worden er in de kerk gezinsvieringen georganiseerd. Kinderen van de basisschool, met hun ouders, worden speciaal uitgenodigd om naar de kerk te komen waar een aangepaste viering wordt verzorgd: andere gezangen, gesprek met de kinderen

op en rond het altaar, een toneelstukje, bijzondere versiering etc. Gezinsvieringen vinden o.m. plaats bij het begin van het schooljaar, op wereldmissiedag voor kinderen, met Kerstmis, en aan het einde van het schooljaar. Muzikale ondersteuning vindt plaats door Joy, het kinderkoor, of door één van de andere koren.

Contactpersoon: Angelique van Duyn (a.vanduyn@planet.nl)

 

WERKGROEP AVONDWAKE

Wanneer een dierbare parochiaan overlijdt, wordt vaak op de vooravond van de uitvaart een avondwake gehouden. Leden van de werkgroep avondwake bereiden deze voor met leden van de familie van de overledene, en gaan in de viering ook voor. Tijdens de avondwake is er een ruime gelegenheid voor familie en vriendenkring om een persoonlijke invulling te geven aan het afscheid, en ieder die dat wil kan de overledene zijn of haar respect betonen en de familie condoleren. Na afloop is er de mogelijkheid om geld te geven voor misintenties voor de overledene. Contactpersoon: Ria Kruijssen (ria.kruijssen@kpnmail.nl)

 

WERKGROEP DOOPVIERINGEN

Op dit moment is er in Schalkwijk geen doopwerkgroep. Voor informatie over
de doopvieringen kunt u een mail sturen naar schalkwijk@pj23nl .

WERKGROEP EERSTE COMMUNIE

De viering van de Eerste Communie vind plaats in groep vier van de basisschool. De voorbereiding van deze grote gebeurtenis vindt plaats op school, met een Eerste Communie-project, en de parochie is hierin voluit betrokken. De pastor komt regelmatig op school, en ook worden de ouders ter voorbereiding uitgenodigd voor twee ouderavonden. De ouders geven in samenwerking met de pastor een nadere invulling aan de viering.

Contactpersoon: Esther Sturkenboom (e.sturkenboom@online.nl)

 

WERKGROEP VORMSEL

Kinderen uit de groepen 7-8 kunnen in december het H. Vormsel toegediend krijgen. Zij bereiden zich op school voor met een project, waar ook de pastor bij betrokken is, en de ouders worden betrokken bij de voorbereiding van de viering. Het H. Vormsel wordt toegediend door een zgn.

vormheer: de bisschop of diens plaatsvervanger (de hulpbisschop of de vicaris). De datum is dus van hem afhankelijk; de vormheer bezoekt de kinderen op school.

Contactpersoon: Els Wilms (e.wilms@hetnet.nl)

 

WERKGROEP HUWELIJKSVOORBEREIDING

Zij die voornemens zijn te gaan trouwen, beginnen lang van tevoren met de voorbereiding. Als zij in de kerk willen trouwen, dan hoort daarbij dat zij met andere aanstaande bruidsparen samen zich op een tweetal avonden buigen over: wat is een sacrament, wat is trouwen in de kerk,

hoe zie ik de ander, wat betekenen geloof en trouw voor mij, etc. De voorbereiding vindt plaats met drie, maximaal vier paren, bij een echtpaar thuis. De feitelijke viering wordt samen met de pastor voorbereid, die ook de kerkrechtelijke vereisten onderzoekt. De eerste stap is meestal het vastleggen van de datum. Men neme daarvoor contact op met de pastor.

Contactpersoon: vacature

 

HET LITURGISCH ROOSTER

Er komt veel kijken bij de ‘gewone’ liturgische vieringen: pastor, koor, koster, lector, collectant, misdienaars. Sinds enige tijd vervaardigt de voorzitter van het Liturgisch en Catechetisch Beraad op gezette tijden een liturgisch rooster, waarin iedereen wordt ingedeeld. Zij doet dat op basis van opgaven vanuit het pastoraal team, een beraad tussen de koren, en mensen die de kosters, de lectoren en de misdienaars indelen. Het rooster hangt in de sacristie, en wordt aan  betrokkenen ruim van tevoren uitgereikt.

Contactpersoon algemeen: Hans Altenburg

Contactpersoon misdienaars en lectoren: Ali Odijk

Contactpersoon collectanten: Riet van Dijk-Vendrig

Contactpersoon kosters: Jan Odijk

 

SECTIEBERAAD LITURGIE EN CATECHESE

Alle bovenstaande werkgroepen zijn vertegenwoordigd in het sectieberaad Liturgie en Catechese. Dit beraad vergadert weer sinds 2001, en komt tweemaandelijks bijeen om zaken van gemeenschappelijk belang met elkaar te bespreken. Contactpersoon: Hans Altenburg (h.altenburg@hetnet.nl)

« VorigeContactLinksNaar Boven

Deze site is gemaakt door www.KerkWeb.com